Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aktualų atliekų tvarkymo veiklų pavadinimų ir kodų sąrašą rasite Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo", 2 priede.