Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių informaciją (su pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2023-01-01)

Kodas

Pavadinimas

Pastabos

R1

Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti

Tai apima ir deginimo įrenginius komunalinėms kietosioms atliekoms naudoti tik tada, kai jų energinis naudingumo koeficientas yra lygus ar didesnis nei 0,65. Energinio naudingumo koeficientas apskaičiuojamas šio priedo 6 punkte nustatyta tvarka.

R2

Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija


R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Tai apima paruošimą naudoti pakartotinai (kodas suteikiamas pagal vyraujančias medžiagas), dujofikavimą ir pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas ir organinių medžiagų panaudojimą užpildant atliekomis.

R301

Perdirbimas į tos pačios ar kitos paskirties produktus ar medžiagas, nenaudojamus kaip kuras

Veiklos kodai R301–R303 nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R3 veiklos kodą.

R302

Atnaujinimas (atgavimas) siekiant produktus ar medžiagas panaudoti kaip kurą

R303

Kompostavimas

R304

Biodujų išgavimas

Veiklos kodas R304 nurodomas tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R3 veiklos kodą. Tai apima biologiškai skaidžių atliekų fermentavimą (rauginimą) biologinių dujų gamybai

R305

Paruošimas naudoti pakartotinai

Veiklos kodai R305–R306 nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R3 veiklos kodą.

R306

Organinių atliekų panaudojimas užpildant atliekomis

R4

Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Tai apima ir paruošimą naudoti pakartotinai (kodas suteikiamas pagal vyraujančias medžiagas).

R401

Perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Veiklos kodai R401–R402 nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R4 veiklos kodą.

R402

Paruošimas naudoti pakartotinai

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Tai apima paruošimą naudoti pakartotinai (kodas suteikiamas pagal vyraujančias medžiagas), neorganinių medžiagų panaudojimą užpildant atliekomis, dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą.

R501

Neorganinių statybinių atliekų perdirbimas

Veiklos kodai R501–R505 nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R5 veiklos kodą.

R502

Kitų neorganinių atliekų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

R503

Dirvožemio ir grunto, užterštų organiniais teršalais, valymas

R504

Paruošimas naudoti pakartotinai

R505

Neorganinių atliekų panaudojimas užpildant atliekomis

R6

Rūgščių arba bazių regeneracija


R7

Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas


R8

Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas


R9

Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas


R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę


R1001

Tręšimas žemės ūkyje

Veiklos kodai R1001–R1004 nurodomi tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant R10 veiklos kodą.


R1002

 

Energinių augalų, įvairios paskirties žaliavinių plantacijų, plantacinių miško želdinių tręšimas

R1003

Pažeistų teritorijų rekultivavimas

R1004

Apdorojimas sąvartynuose

R1005

Kitoks apdorojimas žemėje

Apdorojimo žemėje veikla, neatitinkanti veiklos kodų R1001–R1004. Pasirenkant šį veiklos kodą, būtina veiklą apibūdinti išsamiau. Veiklos kodas R1005 nurodomas tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant veiklos kodą R10.

R101

Paruošimas naudoti pakartotinai

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. taršos irtaršos integruotos kontrolės ir prevencijos leidimuose, poveikio aplinkai vertinime, atrankoje dėl poveikio aplinkai vertinimo, susijusiuose registruose, informacinėse sistemose ar kituose dokumentuose nustatytas šis kodas atitinka atliekų naudojimo veiklos kodus R3, R4, R5 (atitinkamai pagal vyraujančias medžiagas). Šis atliekų naudojimo veiklos kodas nesuteikiamas nuo 2023 m. sausio 1d. Vykdant atliekų tvarkymo apskaitą, atitinkamai naudojami veiklos kodai R305, R402, R504.

R11

Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1–R10 veiklų, panaudojimas


R12

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1–R11 veiklų

Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, inter alia, išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atliekas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų.

R13

R1–R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas

Išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.