Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleDuomenų saugos reikalavimai vidinio portalo naudotojams


Dėl Naudotojų pareigos užtikrinti GPAIS vidiniame portale pasiekiamų duomenų apsaugą

Naudotojų teisės suteikiamos tik dėl vykdomų viešojo administravimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės funkcijų ar Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme apibrėžtų informacinės sistemos tvarkymo ar valdymo funkcijų, todėl atsakingos institucijos, kuriose dirba prisijungimus gaunantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos, gaunančios teisę pasiekti vidinį portalą pagal duomenų teikimo sutartis) ir prisijungimus gaunantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai atsako už tai, kad institucijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai tinkamai tvarkytų jiems GPAIS vidiniame portale prieinamus įmonių, įstaigų organizacijų, jų atstovų – fizinių asmenų duomenis, užtikrintų pateiktų dokumentų konfidencialumą pagal teisės aktų reikalavimus.

Duomenų saugos nuostatai.

Dėl Naudotojų asmens duomenų apsaugos

Prisijungimus gavusių Naudotojų asmens duomenys (vardas, pavardė) galės būti matomi GPAIS vidinio portalo naudotojams - GPAIS tvarkytojo administratoriams, kurie įgyja teises prisijungti prie vidinio portalo sistemos ir valdyti Naudotojų sąrašo GPAIS duomenis pagal suteiktą unikalų Naudotojo vardą ir slaptažodį, kiek tai būtina siekiant užtikrinti Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/asr) 12 punktu priskirtas funkcijas; GPAIS valdytojo darbuotojams; GPAIS pagalbos tarnybos informacinės sistemos, kurioje tvarkomos užklausos dėl prisijungimų, administratoriams, AAA IT skyriaus, Atliekų licencijavimo skyriaus specialistams, nagrinėjantiems GPAIS pagalbos tarnybos užklausas.

Pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti valstybinę priežiūrą vykdančioms institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, informacinių technologijų bendrovėms, kurios, remdamosi su GPAIS valdytoju ar tvarkytoju sudarytomis sutartimis, tvarko duomenis, kad užtikrintų informacinių sistemų tobulinimą ir palaikymą, GPAIS valdytojo ar tvarkytojo funkcijų pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimančioms institucijoms ar asmenims. Naudotojai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti asmens duomenis, teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę į asmens duomenų perkeliamumą, kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas duomenų subjektų teises. Duomenis dėl asmens duomenų tvarkymo AAA galite rasti: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24102e55-f5d6-42f7-88ba-fe6e9a454254. Aplinkos apsaugos agentūros duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@aaa.am.lt

...