Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Įgaliojimą, kurį fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti, gali patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininkas, seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniūnas, esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre.


Info
titleKas yra Civilinio kodekso 2.139 str. minimas Įgaliojimų registras?

https://www.registrucentras.lt/igaliojimai/

https://www.registrucentras.lt/p/794


Tip
titleKada fiziniam asmeniui gali būti aktualu naudotis GPAIS ir teikti duomenis savo vardu?

Dažniausi atvejai - fizinio asmens verslo veiklos, kai dirbama pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą.

Atkreipiame dėmesį, kad Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių 3 punktas numato, kad verslo liudijime sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), pagal prašymą, teikiamą Valstybinei mokesčių inspekcijai, gali būti nurodomi pačiame verslo liudijime, kaip asmenys, galintys dalyvauti veikloje, vykdomoje pagal verslo liudijimą, kartu su verslo liudijimą įsigijusiu asmeniu. Tokiu atveju šiems asmenims papildomo įgaliojimo nereikia: jei asmeniui pačiam nepavyksta prisijungti prie GPAIS, registruoti jo paskyrą ir verslo liudijime nurodytų asmenų teises atstovauti vieniems kitus galime, jei su prašymu GPAIS Pagalbos tarnybai pateikta ir verslo liudijimo su žyma dėl galinčių dalyvauti veikloje asmenų kopija.