You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Jeigu esate fizinis asmuo ir GPAIS apskaitos duomenis turite teikti savo vardu, pavarde, atstovus galite paskirti pats, pagal pateiktus paaiškinimus elektroniniu būdu patvirtinęs savo tapatybę Elektroninės valdžios vartuose, kai pats prisijungiate prie GPAIS.

Jei pats prisijungti el. būdu negalite, įgaliojimą Jus atstovauti kitiems asmenims galite rengti tik laikydamasis teisės aktų reikalavimų!

Atsižvelgdami į tai, kad GPAIS yra priemonė el. būdu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (pvz. formuoti atliekų vežimo lydraščius tarp atliekų darytojo ir tvarkytojo), gauti administracines paslaugas (per GPAIS registruojatės Gamintojų, importuotojų sąvade, registruojate ir teikiate valstybės institucijoms vertinti gaminių / pakuočių tiekimo rinkai / atliekų susidarymo / tvarkymo apskaitos duomenis), fiziniai asmenys gali teikti GPAIS Pagalbos tarnybai įgaliojimus, tik kai šie yra patvirtinti pagal Civilinio kodekso nuostatas:

Civilinis kodeksas (čia pagal straipsnio numerį rekomenduojame pasitikrinti aktualią redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr)

2.138 straipsnis. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka

  1. Turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai:

(...)

2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;

(...)

  1. Notaro patvirtintiems prilyginami:

1) karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų);

2) asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų;

3) asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, patvirtinti tų laivų kapitonų.


2.139 straipsnis. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas

  1. Įgaliojimą, kurį fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti, gali patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininkas, seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seniūnas, esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre.
  • No labels